Vi Overview Video's

FAQ for PI Countries

To react more quickly to demand in new markets, Vi is launching a strategy called Personal Import (“PI”), which allows us to launch more countries faster. We are permitted to ship our current products to Customers in EU countries; this takes advantage of a unique rule in the EU permitting PI on a Customer basis.
Simply go to the online enrollment website via your bodybyvi.com page or myvi.net, then click on your country’s PI flag and follow the instructions. Note that products will be shipped only to the country you select.
Country Enrollment Begins... Products Ship...
Finland 1.10.2014 15.10.2014
Sweden 1.10.2014 15.10.2014
Spain 1.11.2014 15.11.2014
Yes! You may enroll on a Basic Promoter System, Executive Promoter System, or Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake®, and Vi Omega Essentials™ will not be available). For now, printed marketing materials contained in Promoter Systems are only available in German.
Kit/Product PI Market (e.g., Sweden) Full Launch Market (e.g., UK)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate and Strawberry Flavors X X
Nutra-Cookie®- Chocolate Chip and Oatmeal X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
Yes! All Vi products meet each PI country’s specific regulatory requirements. Products will arrive to you with multi-language labels including nutritional information and instructions for use.
In a PI market you get limited locally translated materials, including: 1) Customer & Promoter applications/enrollment, 2) Products, 3) the 1-page Incentives Program summary, 4) Limited ViNet back-office including shop cart, and 5) Product Guide. You will NOT get most Vi marketing materials (e.g., challenge.com, GST, mobile apps); however, all other materials are available in English. In addition, Vi will offer our enrollment website, online shop cart, select ViNet back office functions and legal documents necessary to grow and manage your Vi business in the PI markets – all in the native languages. Additional materials (e.g., Vi.com, Challenge.com, Getting Started Training) will be available in English, German, and Dutch.
YES! EVERY PROMOTER WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO EARN THE SAME COMMISSIONS AND BONUSES ACCORDING TO THE GERMAN INCENTIVES PROGRAM. Your commissions and bonuses can be direct deposited into your personal bank account in local currency or you may sign up for a pre-paid Prosperity Card loaded in Euros (when making purchases, transaction and foreign exchange fees may apply if your local currency is not the Euro). Payments will be made on the same weekly and monthly schedule globally.
Svar: För att snabbare kunna möta efterfrågan på nya marknader lanserar Vi en strategi för privat import (”PI”) som innebär att vi kan lansera oss i fler länder snabbare. Våra aktuella produkter kan levereras direkt till kunder i EU-länderna, tack vare en unik bestämmelse inom EU som tillåter PI på kundnivå.
Svar: Promotorer anmäler sig på den tyska marknaden – gå bara in på webbsidan för onlineanmälan, klicka på ditt lands PI-flagga och följ instruktionerna på skärmen. Observera att produkterna kommer att levereras på kundbasis endast till det land du har valt.
Land Anmälan kan göras från... Produkter börjar levereras...
Finland 2014-10-01 2014-10-15
Sverige 2014-10-01 2014-10-15
Spanien 2014-11-01 2014-11-15
Svar: Ja! Du kan anmäla dig till Basic Promoter System, Executive Promoter System, eller Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake® och Vi Omega Essentials™ kommer inte att vara tillgängliga). I dagsläget finns det tryckta marknadsföringsmaterialet som ingår i promotorsystemen bara på tyska.
Kit/Produkt PI-marknaden(t.ex. Sverige) Marknad med full lansering (t.ex. Storbritannien)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - (choklad/jordgubb) X X
Nutra-Cookie®- (Chocolate chip/Havre & russin) X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
Svar: Ja! Alla Vi:s produkter uppfyller de specifika kraven enligt varje PI-lands gällande lagstiftning. Produkterna levereras till dig med flerspråkiga etiketter som innehåller näringsinformation och användningsanvisningar.
Svar: Inom PI-marknaderna finns ett begränsat material översatt till lokala språk: 1) ansöknings-/anmälningsformulär för kunder och promotorer, 2) produkter, 3) sammanfattande beskrivning (1 sida) av incitamentsprogram, 4) delar av ViNet:s administrativa dokumentation, inbegripet varukorgen, och 5) produktguiden. Stora delar av Vi:s marknadsföringsmaterial finns INTE på lokala språk (t.ex. challenge.com, GST, mobilappar), men allt material finns på engelska. Dessutom kommer vi att tillhandahålla vår webbanmälan, onlinevarukorg, valda delar av ViNet:s administrativa funktioner och de juridiska dokument som du behöver för att hantera din Vi-verksamhet och låta den växa på PI-marknaden – allt på lokala språk. Ytterligare material (t.ex. Vi.com, Challenge.com, Getting Started Training) kommer att finnas på engelska, tyska och nederländska.
Svar: Vi kommer att bevaka försäljningen för att avgöra när det är lämpligt att övergå till egen distribution.
Svar: JA! ALLA PROMOTORER HAR MÖJLIGHET ATT TJÄNA IN SAMMA PROVISIONER OCH BONUSAR SOM INOM DET TYSKA INCITAMENTSPROGRAMMET. Dina provisioner och bonusar kan sättas in direkt på ditt personliga bankkonto i lokal valuta eller också kan du välja att få beloppet förbetalt på ett Prosperity Card som laddas med euro (när du handlar med kortet kan transaktions- eller valutaväxlingsavgifter tillkomma om din lokala valuta inte är euro). Utbetalningar görs enligt samma vecko-/månadsschema i alla länder.
Vastaus: Voidakseen vastata nopeammin uusilla markkina-alueilla esiintyvään kysyntään Vi ottaa käyttöön Personal Import (PI) -nimisen strategian, joka mahdollistaa nopean laajentumisen useisiin maihin. Meillä on lupa toimittaa nykyisiä tuotteitamme EU-maiden asiakkaille, sillä EU-säännöt sallivat tuonnin henkilökohtaiseen käyttöön.
Vastaus: Promoottoriksi liitytään Saksan markkina-alueen kautta. Sinun tarvitsee vain mennä verkkosivuston liittymissivulle, klikata maasi lippua ja noudattaa ruudulle ilmestyviä ohjeita. Huomaa, että tuotteet toimitetaan vain valitsemaasi maahan.
Maa Liittyminen... Tuotteiden toimitus...
Suomi 1.10.2014 15.10.2014
Ruotsi 1.10.2014 15.10.2014
Espanja 1.11.2014 15.11.2014
Vastaus: Kyllä! Voit liittyä Basic Promoter System, Executive Promoter System tai Star Promoter Systems (Vi-Trim®, Metab-Awake® ja Vi Omega Essentials™ eivät ole saatavilla). Toistaiseksi promoottoriohjelmien painetut markkinointimateriaalit ovat saatavilla vain saksaksi.
Vastaus: PI-markkinoilla tulee olemaan rajoitettu valikoima paketteja ja tuotteita.
Paketti/tuote PI-markkinat(esim. Ruotsi) Täyden valikoiman markkinat(esim. Iso-Britannia)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - (suklaa/mansikka) X X
Nutra-Cookie®- (suklaa/kaura-rusina) X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
Vastaus: Kyllä! Kaikki Vi-tuotteet täyttävät kunkin PI-maan lainsäädännölliset vaatimukset. Tuotteissa on monikieliset etiketit sekä ravintosisältötiedot ja käyttöohjeet.
Vastaus: PI-markkinoita varten on olemassa rajoitettu määrä paikallisille kielille käännettyä materiaalia, muun muassa: 1) asiakkaiden ja promoottoreiden hakemukset/liittymislomakkeet, 2) tuotteet, 3) yksisivuinen kannustinohjelmatiivistelmä, 4) osa Vi-Net-palvelusta, mukaan lukien verkkokauppa, sekä 5) tuoteopas. Suurinta osaa Vi-markkinointimateriaaleista EI ole saatavilla paikallisilla kielillä (esim. Challenge.com-sivusto, Getting Started Training, mobiilisovellukset). Kaikki materiaalit ovat kuitenkin saatavilla englanniksi. Lisäksi liittymissivusto, verkkokauppa, osa Vi-Net-palvelun toiminnoista sekä lailliset asiakirjat – eli kaikki mitä tarvitset liiketoimintasi kasvattamiseen ja hallintaan PI-markkinoilla – ovat olemassa paikallisilla kielillä. Lisämateriaalit (esim. Vi.com, Challenge.com, Getting Started Training) ovat saatavilla englanniksi, saksaksi ja hollanniksi.
Vastaus: Seuraamme myyntiä ja päätämme sen perusteella, milloin maa voi siirtyä SD-markkina-alueeksi.
Vastaus: KYLLÄ! KAIKILLA PROMOOTTOREILLA ON MAHDOLLISUUS SAMOIHIN PROVISIOIHIN JA BONUKSIIN SAKSALAISEN KANNUSTINOHJELMAN MUKAISESTI. Provisiot ja bonukset voidaan tallettaa suoraan henkilökohtaiselle pankkitilillesi oman maasi valuuttana tai voit hankkia pre-paid-periaatteella toimivan euromääräisen Prosperity Cardin (ostoksia tehtäessä voidaan veloittaa ylimääräisiä rahansiirto- ja valuutanvaihtomaksuja, jos paikallinen valuuttasi ei ole euro). Maksu tapahtuu saman viikko- ja kuukausiaikataulun mukaan kaikkialla maailmassa.
Para reaccionar con mayor rapidez a la demanda en nuevos mercados, Vi está lanzando una estrategia denominada Personal Import (“PI”), que nos permite que lancemos más países más rápido. Se nos permite enviar nuestros productos actuales a clientes en los países de la UE; esto aprovecha la ventaja de una regla única en la UE que permite PI cuando basada en Clientes.
Sólo tiene que ir a la página web de inscripción a través de su páginabodybyvi.com o myvi.net, y a continuación hacer clic en la bandera de su país PI y seguir las instrucciones. Tenga en cuenta que los productos sólo serán enviados para el país que seleccione.
País La inscripción comienza... Los productos son enviados...
Finlandia 1.10.2014 15.10.2014
Suecia 1.10.2014 15.10.2014
España 1.11.2014 15.11.2014
¡Sí! Usted puede inscribirse con el Basic Promoter System, Executive Promoter System, o Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake®, y Vi Omega Essentials™ no estarán disponibles). Por ahora, los materiales de marketing impresos que figuran en los Promoter Systems solo están disponibles en alemán.
Kits/Productos Mercado PI (por ejemplo, Suécia) Lanzamiento Mercado Completo(por ejemplo, Reino Unido)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate y Fresa X X
Nutra-Cookie®- Perlas de Chocolate y Avena con Pasas X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
¡Sí! Todos los productos Vi cumplen los requisitos reglamentarios específicos de cada país PI. Los productos llegarán a usted con etiquetas en varios idiomas incluyendo información nutricional e instrucciones de uso.
En un mercado PI usted obtiene materiales limitados, traducidos a nivel local, entre ellos: Formularios de Aplicación / Inscripción de Cliente y Promotor, 2) Productos, 3) Sumario de una página del Programa de Incentivos, 4) Acceso limitado al Back-office ViNet incluyendo carrito de compras, 5) Guía de Productos & hoja de datos del batido Vi Shake Shape. Además, Vi ofrecerá nuestras herramientas (como es sitio web GST) y los documentos legales necesarios para hacer crecer y administrar su negocio Vi en los mercados PI - todo en las lenguas nativas.

Usted NO recibirá algunos de los materiales de marketing Vi en su lengua nativa (por ejemplo, aplicaciones móviles, vi.com) en su lengua materna; sin embargo, todos los materiales están disponibles en alemán o inglés, como por ejemplo el Challenge.com, el folleto GST (Formación Como Empezar), el Vídeo de Lanzamiento, el Folleto Challenge, o la Revista Challenge). Los populares videos Overview (Información General) y GST (Formación Como Empezar) están disponibles en inglés con subtítulos.
¡SÍ! CADA PROMOTOR TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE GANAR LAS MISMAS COMISIONES Y BONOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE INCENTIVOS ALEMÁN. Sus comisiones y bonos pueden ser depositados directamente en su cuenta bancaria personal en la moneda local, o usted puede registrarse para obtener una Tarjeta Prosperity prepaga cargada en Euros (al hacer compras, tasas y transacciones de divisas pueden aplicarse si su moneda local no es el Euro). Los pagos se harán en el mismo horario semanal y mensual a nivel mundial.

FAQ's

Download the FAQ in Italian

To react more quickly to demand in new markets, Vi is launching a strategy called Personal Import (“PI”), which allows us to launch more countries faster. We are permitted to ship our current products to Customers in EU countries; this takes advantage of a unique rule in the EU permitting PI on a Customer basis.
Simply go to the online enrollment website via your bodybyvi.com page or myvi.net, then click on your country’s PI flag and follow the instructions. Note that products will be shipped only to the country you select.
Country Enrollment Begins... Products Ship...
Finland 1.10.2014 15.10.2014
Sweden 1.10.2014 15.10.2014
Spain 1.11.2014 15.11.2014
Italy 1.02.2015 15.02.2015
Poland 1.02.2015 15.03.2015
Yes! You may enroll on a Basic Promoter System, Executive Promoter System, or Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake®, and Vi Omega Essentials™ will not be available). For now, printed marketing materials contained in Promoter Systems are only available in German.
Kit/Product PI Market (e.g., Sweden) Full Launch Market (e.g., UK)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate and Strawberry Flavors X X
Nutra-Cookie®- Chocolate Chip and Oatmeal X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
Yes! All Vi products meet each PI country’s specific regulatory requirements. Products will arrive to you with multi-language labels including nutritional information and instructions for use.
In a PI market you get limited locally translated materials, including: 1) Customer & Promoter applications/enrolment, 2) Products, 3) the 1-page Incentives Programme summary, 4) Limited ViNet back-office including shop cart, and 5) Product Guide. You will NOT get most Vi marketing materials (e.g. GST, mobile apps); however, all other materials are available in English. In addition, Vi will offer our enrolment website, online shop cart, challenge.com, select ViNet back office functions and legal documents necessary to grow and manage your Vi business in the PI markets – all in the native languages. Additional materials (e.g., Vi.com, Getting Started Training) will be available in English, German, and Dutch.
YES! EVERY PROMOTER WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO EARN THE SAME COMMISSIONS AND BONUSES ACCORDING TO THE GERMAN INCENTIVES PROGRAM. Your commissions and bonuses can be direct deposited into your personal bank account in local currency or you may sign up for a pre-paid Prosperity Card loaded in Euros (when making purchases, transaction and foreign exchange fees may apply if your local currency is not the Euro). Payments will be made on the same weekly and monthly schedule globally.

Please make sure to submit the following documentation to Vi to complete your application and the self declaration:

Italian citizen
 • Passport photo (i.e., “fototessera” layout and requirements)
 • Copy of Italian ID card or Passport
Non-Italian EU citizen
 • Passport photo (i.e., “fototessera” layout and requirements)
 • Coppy of Italian ID Card or Passport
 • Certificate of residence / permanent residence (only needed if no Italian ID Card available)
Non-EU citizens
 • Passport photo (i.e., “fototessera” layout and requirements)
 • Copy of Passport
 • Copy of visa / residency permit

Please note that your application cannot be finalized until all applicable files are submitted to Vi.

FAQ's

Download the FAQ in Hungarian

To react more quickly to demand in new markets, Vi is launching a strategy called Personal Import (“PI”), which allows us to launch more countries faster. We are permitted to ship our current products to Customers in EU countries; this takes advantage of a unique rule in the EU permitting PI on a Customer basis.
Simply go to the online enrollment website via your bodybyvi.com page or myvi.net, then click on your country’s PI flag and follow the instructions. Note that products will be shipped only to the country you select.
Country Enrollment Begins... Products Ship...
Finland 1.10.2014 15.10.2014
Sweden 1.10.2014 15.10.2014
Spain 1.11.2014 15.11.2014
Italy 1.02.2015 15.02.2015
Poland 1.02.2015 15.03.2015
Yes! You may enroll on a Basic Promoter System, Executive Promoter System, or Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake®, and Vi Omega Essentials™ will not be available). For now, printed marketing materials contained in Promoter Systems are only available in German.
Kit/Product PI Market (e.g., Sweden) Full Launch Market (e.g., UK)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate and Strawberry Flavors X X
Nutra-Cookie®- Chocolate Chip and Oatmeal X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
Yes! All Vi products meet each PI country’s specific regulatory requirements. Products will arrive to you with multi-language labels including nutritional information and instructions for use.
In a PI market you get limited locally translated materials, including: 1) Customer & Promoter applications/enrolment, 2) Products, 3) the 1-page Incentives Programme summary, 4) Limited ViNet back-office including shop cart, and 5) Product Guide. You will NOT get most Vi marketing materials (e.g. GST, mobile apps); however, all other materials are available in English. In addition, Vi will offer our enrolment website, online shop cart, challenge.com, select ViNet back office functions and legal documents necessary to grow and manage your Vi business in the PI markets – all in the native languages. Additional materials (e.g., Vi.com, Getting Started Training) will be available in English, German, and Dutch.
YES! EVERY PROMOTER WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO EARN THE SAME COMMISSIONS AND BONUSES ACCORDING TO THE GERMAN INCENTIVES PROGRAM. Your commissions and bonuses can be direct deposited into your personal bank account in local currency or you may sign up for a pre-paid Prosperity Card loaded in Euros (when making purchases, transaction and foreign exchange fees may apply if your local currency is not the Euro). Payments will be made on the same weekly and monthly schedule globally.

Please make sure to submit the following documentation to Vi to complete your application and the self declaration:

Italian citizen
 • Passport photo (i.e., “fototessera” layout and requirements)
 • Copy of Italian ID card or Passport
Non-Italian EU citizen
 • Passport photo (i.e., “fototessera” layout and requirements)
 • Coppy of Italian ID Card or Passport
 • Certificate of residence / permanent residence (only needed if no Italian ID Card available)
Non-EU citizens
 • Passport photo (i.e., “fototessera” layout and requirements)
 • Copy of Passport
 • Copy of visa / residency permit

Please note that your application cannot be finalized until all applicable files are submitted to Vi.

FAQ's

Download the FAQ in Polish

To react more quickly to demand in new markets, Vi is launching a strategy called Personal Import (“PI”), which allows us to launch more countries faster. We are permitted to ship our current products to Customers in EU countries; this takes advantage of a unique rule in the EU permitting PI on a Customer basis.
Simply go to the online enrollment website via your bodybyvi.com page or myvi.net, then click on your country’s PI flag and follow the instructions. Note that products will be shipped only to the country you select.
Country Enrollment Begins... Products Ship...
Finland 1.10.2014 15.10.2014
Sweden 1.10.2014 15.10.2014
Spain 1.11.2014 15.11.2014
Italy 1.02.2015 15.02.2015
Poland 1.02.2015 15.03.2015
Yes! You may enroll on a Basic Promoter System, Executive Promoter System, or Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake®, and Vi Omega Essentials™ will not be available). For now, printed marketing materials contained in Promoter Systems are only available in German.
Kit/Product PI Market (e.g., Sweden) Full Launch Market (e.g., UK)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate and Strawberry Flavors X X
Nutra-Cookie®- Chocolate Chip and Oatmeal X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
Yes! All Vi products meet each PI country’s specific regulatory requirements. Products will arrive to you with multi-language labels including nutritional information and instructions for use.
In a PI market you get limited locally translated materials, including: 1) Customer & Promoter applications/enrolment, 2) Products, 3) the 1-page Incentives Programme summary, 4) Limited ViNet back-office including shop cart, and 5) Product Guide. You will NOT get most Vi marketing materials (e.g. GST, mobile apps); however, all other materials are available in English. In addition, Vi will offer our enrolment website, online shop cart, challenge.com, select ViNet back office functions and legal documents necessary to grow and manage your Vi business in the PI markets – all in the native languages. Additional materials (e.g., Vi.com, Getting Started Training) will be available in English, German, and Dutch.
YES! EVERY PROMOTER WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO EARN THE SAME COMMISSIONS AND BONUSES ACCORDING TO THE GERMAN INCENTIVES PROGRAM. Your commissions and bonuses can be direct deposited into your personal bank account in local currency or you may sign up for a pre-paid Prosperity Card loaded in Euros (when making purchases, transaction and foreign exchange fees may apply if your local currency is not the Euro). Payments will be made on the same weekly and monthly schedule globally.

FAQ's

Download the FAQ in Hungarian

To react more quickly to demand in new markets, Vi is launching a strategy called Personal Import (“PI”), which allows us to launch more countries faster. We are permitted to ship our current products to Customers in EU countries; this takes advantage of a unique rule in the EU permitting PI on a Customer basis.
Simply go to the online enrollment website via your bodybyvi.com page or myvi.net, then click on your country’s PI flag and follow the instructions. Note that products will be shipped only to the country you select.
Country Enrollment Begins... Products Ship...
Finland 1.10.2014 15.10.2014
Sweden 1.10.2014 15.10.2014
Spain 1.11.2014 15.11.2014
Italy 1.02.2015 15.02.2015
Poland 1.02.2015 15.03.2015
Yes! You may enroll on a Basic Promoter System, Executive Promoter System, or Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake®, and Vi Omega Essentials™ will not be available). For now, printed marketing materials contained in Promoter Systems are only available in German.
Kit/Product PI Market (e.g., Sweden) Full Launch Market (e.g., UK)
Balance Kit X X
Shape Kit X X
Fuel Kit X X
Transformation Kit X
Vi-Shape® Nutritional Shake Mix X X
Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate and Strawberry Flavors X X
Nutra-Cookie®- Chocolate Chip and Oatmeal X X
Vi-Trim® X
Metab-Awake® X
Vi Omega Essentials™ X
Yes! All Vi products meet each PI country’s specific regulatory requirements. Products will arrive to you with multi-language labels including nutritional information and instructions for use.
In a PI market you get limited locally translated materials, including: 1) Customer & Promoter applications/enrolment, 2) Products, 3) the 1-page Incentives Programme summary, 4) Limited ViNet back-office including shop cart, and 5) Product Guide. You will NOT get most Vi marketing materials (e.g. GST, mobile apps); however, all other materials are available in English. In addition, Vi will offer our enrolment website, online shop cart, challenge.com, select ViNet back office functions and legal documents necessary to grow and manage your Vi business in the PI markets – all in the native languages. Additional materials (e.g., Vi.com, Getting Started Training) will be available in English, German, and Dutch.
YES! EVERY PROMOTER WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO EARN THE SAME COMMISSIONS AND BONUSES ACCORDING TO THE GERMAN INCENTIVES PROGRAM. Your commissions and bonuses can be direct deposited into your personal bank account in local currency or you may sign up for a pre-paid Prosperity Card loaded in Euros (when making purchases, transaction and foreign exchange fees may apply if your local currency is not the Euro). Payments will be made on the same weekly and monthly schedule globally.

EU Payment Info (EN) | EU Payment Info (PL)

EU Payment Info

[ Download the FAQ for PI Countries: ENG | SE | FI | ES | IT | PL | HU ]