Login to Vi-Net

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Vi Netherlands B.V. (“Vi Netherlands”). De volgende bepalingen zijn van toepassing op uw gebruik van de website. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te beëindigen.

BEDRIJFSSTRUCTUUR

Vi Netherlands B.V. en andere Vi organisaties zijn indirect eigendom van ViSalus, Inc., een private onderneming gevestigd in Nevada, Verenigde Staten. Op deze website verwijzen de termen Vi Netherlands, "wij", "onze" en "ons" naar Vi Netherlands B.V. en de aan haar gerelateerde organisaties.

DOEL VAN DE WEBSITE

Deze website wordt beheerd met het oog op het verstrekken van algemene informatie over Vi Bedrijven en Vi Netherlands onderhoudt deze website als een dienst aan de Internet-gemeenschap, zijn klanten en consultants. U kunt de inhoud uitsluitend downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De inhoud mag niet anderszins worden gekopieerd en mag niet worden gewijzigd. (Zie Gebruik van materiaal van deze Website hieronder voor aanvullende informatie.)

GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE.

Deze website (met inbegrip van alle inhoud) is het eigendom van Vi Netherlands en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten van Nederland en andere landen. Wij machtigen u om door de website te bladeren en kopieën van de inhoud van deze website af te drukken en te downloaden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, zolang u geen enkel auteursrecht of andere mededelingen die op het materiaal dat u wilt afdrukken of downloaden verschijnen, verwijdert. Het is op geen enkele wijze of manier toegestaan om materiaal op de website anderszins te kopiëren, tentoon te stellen of te verzenden. U mag evenmin op welke wijze of manier ook materiaal op de website wijzigen, verkopen, uitzenden of verspreiden, waaronder het uploaden van het materiaal of het anderszins online beschikbaar stellen van het materiaal.

HANDELSMERKEN

Deze website bevat logo’s en andere handelsmerken en servicemerken die in het bezit zijn van of in licentie gegeven zijn aan Vi Netherlands. Deze website kan ook handels- en servicemerken bevatten van externe partijen. Al deze handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders, en het is niet toegestaan om deze te gebruiken of ze weer te geven op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende merkhouder, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

LINKS

Deze website kan links naar andere sites bevatten, waarvan een aantal door ons wordt beheerd en een aantal daarvan door derden. Deze links worden als dienst aan u aangeboden en als extra mogelijkheid om toegang tot de informatie te verkrijgen die hierin is opgenomen. We hebben nog niet alle informatie beoordeeld op andere websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die via andere websites worden aangeboden. Websites van derden kunnen informatie bevatten waarmee Vi Netherlands het wel of niet eens is. Het plaatsen van links naar andere websites kan niet worden gezien als onderschrijving van de inhoud van de gelinkte websites. Andere bepalingen kunnen van toepassing zijn op het gebruik van de gekoppelde websites.

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE GEGEVENS OP DE WEBSITE

We garanderen niet dat de gegevens die wij beschikbaar stellen op deze website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de gegevens op deze website bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om de wijzigingen op onze website bij te houden.

VERFAHREN ZUR MELDUNG UND ENTFERNUNG RECHTSWIDRIGER INHALTE

Indien u van mening bent dat materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze website inbreuk doet op uw auteursrecht, portretrecht, privacyrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van u, dan kunt u een verzoek doen tot het verwijderen van deze materialen (of de toegang daartoe) van deze website door contact op te nemen met Vi Netherlands. Om ons te helpen om uw verzoek te verwerken, zijn de volgende gegevens nodig:

  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u geschonden is. Geef een beschrijving van het werk en vermeld waar mogelijk de kopie of de locatie (bijv., URL) of een geautoriseerde versie van het werk.
  • Een identificatie van het materiaal waarbij u denkt dat er sprake is van een inbreuk en de locatie ervan. Geef een beschrijving van het materiaal en verstrek ons de URL of andere relevante informatie waarmee wij het materiaal kunnen lokaliseren.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres.

BESCHIKBAARHEID VAN DE VERMELDE PRODUCTEN EN SERVICES

De informatie die Vi Netherlands publiceert op deze website kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten of diensten die niet beschikbaar of goedgekeurd zijn door de bevoegde regelgevende instanties in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Vi Netherlands van plan is om dergelijke producten of diensten aan het grote publiek of in uw land aan te kondigen of beschikbaar te stellen.

VRIJWARINGEN

Vanwege de aard van de software en het internet kunnen we niet garanderen dat de beschikbaarheid van en toegang tot deze website ononderbroken en storingsvrij zullen zijn.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Vi Netherlands is aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke voorschriften (a) voor schade die ontstaat als gevolg van een letsel aan leven, lichaam en/of de gezondheid; (b) in geval van opzet; (c) in geval van grove nalatigheid; en/of (d) in het geval dat Vi Netherlands in strijd handelt met de eisen van de Nederlandse Wet Productaansprakelijkheid. Zonder beperking van het bovengenoemde kan Vi Netherlands aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid alleen in geval van een schending van een "materiële" contractuele verplichting die hieronder wordt uiteengezet. "Materiële" verplichtingen in deze zin zijn verplichtingen die nodig zijn voor het nakomen van deze overeenkomst, de schending ervan zou het doel van de overeenkomst en de naleving ervan, waarop in het algemeen wordt vertrouwd, in gevaar kunnen brengen. In dergelijke gevallen wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de typische en voorzienbare schade. In alle andere gevallen is Vi Netherlands op geen enkele manier aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid.

UW AANSPRAKELIJKHEID

INDIEN U – DOOR SCHULD OF NALATIGHEID – EEN TECHNISCHE STORING VEROORZAAKT AAN DE WEBSITE OF DE SYSTEMEN DIE DE WEBSITE NAAR U VERSTUURT OF ANDERS, BENT U AANSPRAKELIJK VOOR ALLE KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF REDELIJKE HONORARIA VAN ADVOCATEN) DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DIE VERSTORING.

JURISDICTIE

Vi Netherlands verklaart niet dat de informatie op deze website geschikt of beschikbaar voor gebruik is in landen buiten Nederland. Op deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.

INZENDINGEN NAAR VI NETHERLANDS EN GELIEERDE SERVERS

Indien u informatie plaatst of indient, waaronder maar niet beperkt tot opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen, of andere inhoud via deze website, heeft Vi het recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te publiceren en beschikbaar te stellen, zoals beoogd door de applicatie waarmee u de inhoud plaatst of indient.

WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om geheel naar onze keus, deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen door herziene voorwaarden op de website te plaatsen. We zullen op de website aankondigen wanneer herziene voorwaarden van toepassing zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen. Wanneer u de website ook na dergelijke wijzigingen op de voorwaarden of het beleid blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

*A subsidiary of Vi International Holdings B.V., organized under the laws of the Netherlands and with its principal office at Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, the Netherlands.